Consell de Govern

És l’òrgan col·legiat de govern que estableix les línies estratègiques i de programació de la Universitat, així com les directrius i procediments per a la seva aplicació, en els àmbits d’organització dels ensenyaments, recerca i transferència de coneixement, recursos humans i econòmics. El Consell de Govern de la Universitat i tots els seus membres actuaran d’acord amb les directrius que estableixi el Patronat de la FUB i aquestes Normes d’Organització i Funcionament.

Composició


  El rector, que el presideix, els membres de la Junta de Rectorat, els degans de les facultats i els directors de les escoles, dos estudiants escollits pel Consell d’Estudiants, un representant del PAS i dos representants del PDI, escollits pel Claustre. Assistiran a les reunions del Consell de Govern, amb veu però sense vot el gerent de la UVic i el director general de la FUB.
Funcions
 • Aprovar els plans d’estudis, el Pla docent i el Pla anual de recerca i transferència de coneixement.
 • Aprovar el projecte de pressupost per ser elevat al Patronat de la FUB i els criteris bàsics amb els quals es confeccionarà el pressupost de cada centre i servei.
 • Aprovar les propostes de distincions per elevar-les al Patronat de la FUB.
 • Aprovar el calendari acadèmic i el projecte anual d’activitats.
 • Aprovar les normatives acadèmiques de la UVic.
 • Aprovar els reglaments, les normatives específiques i, sempre que calgui, les memòries anuals, els programes d’actuació i els informes de gestió de les facultats i escoles, dels serveis, centres de recerca i transferència de coneixement.
 • Aprovar les propostes d’organització de les facultats i escoles, dels serveis, centres de recerca i transferència de coneixement de la Universitat.
 • Aprovar els programes d’avaluació de la qualitat.
 • Coordinar les necessitats de les facultats i escoles, dels serveis, centres de recerca i transferència de coneixement de la Universitat.
 • Definir les orientacions generals sobre els preus.
 • Aprovar els preus dels serveis administratius, un cop obtingut el vistiplau de la Direcció general de la FUB.
 • Definir les polítiques de promoció, difusió i comunicació de la UVic.
 • Estudiar les propostes d’implantació de nous ensenyaments.
 • Estudiar les propostes sobre la creació o supressió de centres i serveis i sobre la federació, adscripció, associació o vinculació d’altres centres a la UVic.
 • Aprovar la planificació i coordinar el desenvolupament de les activitats acadèmiques docents, de recerca, de transferència de coneixement i de divulgació científica i culturals.
 • Assistir el rector/a en tots els afers que sotmeti a la seva consideració.
 • Atendre totes aquelles qüestions de la seva competència contemplades en les Normes d’Organització i Funcionament.
 • Aprovar la planificació de la distribució dels espais de la Universitat per al correcte desenvolupament de l’activitat acadèmica.
 • Crear les comissions delegades i els òrgans d’assessorament o consulta que es considerin necessaris.
 • Garantir el correcte exercici i l’estricta observança dels drets i deures dels estudiants.
 • Aprovar l’oferta de postgraus i màsters de títol propi de la UVic.
 • Aprovar les polítiques internacionals de la Universitat: l’oferta d’assignatures en llengua anglesa, dobles titulacions o titulacions conjuntes amb altres universitats estrangeres o qualsevol altra mesura que tingui un efecte transversal als centres docents, als CERT i serveis de la Universitat.

Òrgans universitaris

Català