Síndicatura de Greuges

La Sindicatura de Greuges és l'òrgan encarregat de vetllar pels drets i les llibertats de l'alumnat, el professorat, el personal investigador i el personal d'administració i serveis davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris, i d'exercir una activitat informativa permanent sobre el funcionament de la Universitat. Les seves actuacions estan sempre dirigides a la millora de la qualitat universitària en tots els seus àmbits, no estan sotmeses al mandat imperatiu de cap instància universitària i es regeixen pels principis d'independència i autonomia d’acord amb el que estableixen les lleis d’ordenació dels ensenyaments superiors, els Estatuts de la Fundació Universitària Balmes (FUB), les Normes d’Organització i Funcionament (NOF) de la Universitat de Vic i el seu propi reglament.

Són funcions de la Sindicatura de Greuges:

  • Rebre les queixes i observacions que li formulin sobre el funcionament de la Universitat les persones que tinguin interès legítim per fer-ho.
  • Valorar les sol·licituds rebudes per admetre-les o no a tràmit i prioritzar les pròpies actuacions.
  • Sol·licitar informació als diversos òrgans universitaris als quals afectin les queixes i les observacions esmentades.
  • Realitzar, amb caràcter no vinculant, davant els òrgans competents, propostes de resolució dels assumptes que hagin estat sotmesos a la seva consideració, i ser informada de les decisions que, si escau, s’adoptin.
  • Presentar als òrgans de govern els suggeriments i les propostes d’actuació que cregui convenients, així com recomanacions a les unitats i serveis universitaris.
  • Actuar com a mitjancera o àrbitre en els conflictes entre individus o grups de la comunitat universitària, proposant fórmules de conciliació o transacció vinculants sempre que les parts ho sol·licitin de comú acord.
  • Presentar al Consell de Direcció de la Universitat un informe anual sobre el funcionament de la Sindicatura de Greuges de la Universitat.
  • Aquest informe serà publicat i donat a conèixer a tota la comunitat universitària.
  • Totes les altres funcions que la normativa vigent li atribueixi.

 

Antoni Serra Ramoneda, primer síndic de greuges

Antoni Serra Ramoneda (Barcelona, 1933), és doctor en econòmiques per la Universitat Complutense de Madrid i catedràtic d’Economia de l’Empresa a la UAB, de la qual va ser un dels fundadors i rector. Des del 1987 també és membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Fou conseller de l’antiga Caixa de Pensions abans de la seva fusió amb la Caixa de Barcelona (1977-84) i president de Caixa de Catalunya (1984-2005). Va ser president de l’AQU del 1997 fins al 2008. És president del Tribunal d’Arbitratge Tècnic de Catalunya i del fòrum d’opinió Tribuna Barcelona. El 2005 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

Contacte


sindicgreuges@uvic.cat

Òrgans universitaris

 

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte