Consell de Direcció

Consell de Direcció de la Universitat

El Consell de Direcció de la Universitat és l'òrgan de govern col·legiat de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya pel que fa a les qüestions acadèmiques i econòmiques. El Consell de Direcció de la Universitat i tots els seus membres actuen d'acord amb les directrius que estableix el Patronat de la Fundació Universitària Balmes / Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Composició El rector, que el presideix, els membres de la Junta de Rectorat, els degans de les facultats, els directors de les escoles i el director de la Fundació Universitària Balmes. La Secretaria General actua de Secretaria del Consell.

Funcions

 • Aprovar els plans d’estudis, el Pla Docent i el Pla de Recerca.
 • Aprovar el projecte de pressupost per ser elevat al Patronat de la Fundació Universitària Balmes / Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i els criteris bàsics amb els quals es confeccionarà els pressupost de cada centre i servei.
 • Aprovar el calendari acadèmic i d’activitats.
 • Aprovar la Normativa Acadèmica de la UVic-UCC.
 • Aprovar els reglaments i les normatives específiques dels centres docents, serveis, centres d’investigació i instituts universitaris d’investigació.
 • Aprovar els programes d’avaluació de la qualitat.
 • Aprovar els nomenaments dels membres de la Comissió de Doctorat i els programes de doctorat.
 • Avaluar la liquidació del pressupost per tal de preparar el següent.
 • Coordinar les necessitats de personal dels centres i serveis.
 • Definir les orientacions generals sobre els preus.
 • Definir les polítiques de promoció, difusió i comunicació.
 • Estudiar les propostes d’implantació de nous ensenyaments i elevar-les, si escau, al Patronat de la Fundació Universitària Balmes / Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.
 • Estudiar les propostes de creació o supressió de centres, departaments i serveis i sobre la integració, associació o vinculació d’altres centres a la UVic-UCC i elevar-les al Patronat de la Fundació Universitària Balmes / Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.
 • Planificar i coordinar el desenvolupament de les activitats acadèmiques docents, culturals i de recerca.
 • Assistir el rector en tots aquells afers que sotmeti a la seva consideració.
 • Atendre totes aquelles qüestions de la seva competència contemplades en les Normes d'Organització i Funcionament. Programar la distribució dels espais de la Universitat per al correcte desenvolupament de l'activitat acadèmica.
 • Aprovar les propostes de distincions i elevar-les al Patronat de la Fundació Universitària Balmes / Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

Òrgans universitaris

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte