Gerent

Sr. Marc Mussons

El o la gerent de la Universitat exerceix, per delegació del rector/a de la Universitat i del director/a general de la FUB, la direcció i la gestió dels recursos administratius i econòmics de la Universitat i l’execució dels acords dels òrgans de govern en aquests àmbits.
És nomenat/da i rellevat/da pel Patronat de la FUB, a proposta del rector/a de la Universitat i del director/a general de la Fundació.
Es dedica a temps complet a les funcions pròpies del seu càrrec i no pot exercir funcions docents a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

Funcions i competències

Corresponen al o la gerent de la Universitat, les funcions de direcció i gestió de les àrees economicoadministratives de la Universitat i l’execució dels acords de govern de la Universitat i de la Fundació en aquests àmbits.

Algunes d’aquestes funcions són:

 • Elaborar el projecte de pressupost de la Universitat, d’acord amb els objectius i les prioritats que estableixin el director/a general de la Fundació i el rector/a de la UVic amb la col·laboració dels centres, càtedres i serveis de la Universitat.
 • Fer el seguiment i control de l’execució pressupostària de la Universitat.
 • Dur a terme el control i seguiment de la tresoreria.
 • Dirigir els serveis economicoadministratius i logístics de la Universitat amb la implicació dels responsables acadèmics funcionals que corresponguin.
 • Mantenir actualitzat l’inventari patrimonial de la Universitat.
 • Participar en la negociació de les normes de funcionament laboral amb el comitè d’empresa i responent davant la direcció general de la Fundació.
 • Col·laborar amb el rector/a de la Universitat i el director/a general de la Fundació en l’elaboració de la plantilla anual de la Universitat.
 • Elaborar la proposta dels plans plurianuals d’infraestructures i serveis de la Universitat i executar-los de comú acord amb la direcció general de la Fundació.
Secretaria del gerent
 • Tel. 938 861 222
 • Fax. 938 891 063
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 13h i de 15h a 17h.

Òrgans universitaris

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte