Secretaria General

Dra. M. Àngels Crusellas

La secretària general és nomenada pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes / Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya a proposta del rector, per una durada de quatre anys renovables a quatre anys més.

Funcions

 • Exercir la secretaria del Claustre, del Consell de Direcció, de la Junta de Coordinació, i d'aquells altres òrgans que es determinin en les Normes d'Organització i Funcionament.
 • Protegir, custodiar i expedir els documents i les certificacions de les actes dels òrgans de govern: Junta de Rectorat, Consell de Direcció de la Universitat, Junta de Coordinació i Claustre d'Universitat.
 • Garantir la comunicació i la publicitat dels acords presos pels òrgans d'àmbit general de la Universitat.
 • Elaborar la memòria anual de la Universitat.
 • Dirigir la Secretaria General, el Registre General, el servei de Gestió Documental i Arxiu de la Universitat i l'Àrea de Gestió Acadèmica.
 • Dirigir l'accés i la matriculació dels estudiants.
 • Donar fe amb la seva signatura de les actes de les assignatures de les diferents titulacions, custodiar-ne els originals i expedir còpies autèntiques.
 • Elaborar el document de possessió dels òrgans unipersonals de govern previstes en les NOF i arxiu i la seva custòdia.
 • Autoritzar l'expedició dels títols universitaris, distincions universitàries i acadèmiques, signar tots els diplomes corresponents i els certificats i constàncies oficials, i respondre perquè els respectius regitres es mantinguin actualitzats.
 • Tramitar davant les autoritats competents, els documents necessaris per a la legalització dels programes acadèmics que ho requereixin, un cop aprovat per les normatives vigents.
 • Vetllar per l'adequada implantació i pel compliment de les normatives pròpies i de les normatives de caràcter general.
 • Procurar l'assessorament necessari en totes aquelles qüestions de l'ordenament jurídic universitari.

Oficina Tècnica

 • Marta Marcer M. Carme Comas

Òrgans universitaris

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte