Vicerector de Relacions Internacionals i Formació Contínua

Dr. Joan Masnou i Suriñach

A proposta del rector/a és nomenat pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes / Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya per a dirigir, gestionar i coordinar les relacions internacionals i la formació contínua.

El vicerector/a de Relacions Internacionals i Formació Contínua és responsable de les activitats de les següents àrees:

 • Àrea de Relacions Internacionals;
 • Centre Internacional de Formació Contínua;
 • Servei d’Idiomes;
 • Serveis lingüístics.
Funcions i competències
 • Projectar la Universitat en l’àmbit internacional.
 • Impulsar els convenis de col·laboració amb universitats i institucions estrangeres i la participació en xarxes internacionals.
 • Coordinar els programes d’intercanvi i de mobilitat internacionals de l’alumnat, tant en l’àmbit d’estudis com de pràctiques. També coordina els programes de mobilitat internacional per a professorat i personal d’administració i serveis.
 • Planificar, conjuntament amb l’Àrea de Màrqueting, la captació d’estudiants estrangers.
 • És responsable de  promoure la internacionalització en la docència i la recerca (en coordinació amb els vicerectorats dels àmbits corresponents), de la cooperació internacional i del seguiment global de les accions d’internacionalització.
 • És responsable del Centre de Formació Contínua i de l’impuls de programes formatius com els màsters i postgraus, els programes Study Abroad i els programes internacionals d’estiu.
 • És responsable dels serveis lingüístics del Campus Vic.
 • Exercir altres tasques específiques que li assigni el rector/a de la UVic-UCC.

Òrgans universitaris

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte