Dra. Anna Ramon Aribau

A proposta del rector/a, és nomenat/da pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes / Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya per a dirigir, gestionar i coordinar la política  de professorat.

El vicerector/a de Professorat és responsable de les activitats de les següents àrees:

  • Àrea de Gestió del Talent en els assumptes que pertoquen a la política de professorat;
Funcions i competències
  • Representar la Universitat, per delegació del rector, en tots els fòrums vinculats amb el professorat dels quals formi part.
  • Proposar i coordinar la política de professorat, desenvolupant i incentivant la carrera professional del PDI de la institució en estreta relació amb les facultats i departaments.
  • Dirigir i supervisar la gestió del professorat (concursos, consolidacions, promocions, contractacions, emeritatges, antiguitat, activitats de formació coordinades amb el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica, processos d’acreditació, etc.) en coordinació amb l’Àrea de Gestió de Talent.
  • Exercir altres tasques específiques que li assigni el rector de la UVic-UCC.
Adjunta al vicererctor/a de Professorat

Pilar Turon i Morera

Òrgans universitaris

Català