CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ DE RECTOR/A DE LA UNIVERSITAT DE VIC - UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA PER AL PERÍODE 2018-2022

El Patronat de la Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, en la reunió del dia 28 de juny de 2018, d’acord amb el que preveuen els seus Estatuts i les Normes d’Organització i Funcionament de la Universitat, va acordar iniciar un nou procés de selecció del rector o rectora per al període 2018/2022 i la creació i composició de la Comissió de selecció dels candidats/es.

 

Descripció

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, nascuda de la iniciativa ciutadana i territorial i reconeguda per Llei del Parlament de Catalunya 5/1997, de 30 de maig, té una estructura de federació com a conseqüència del contracte federatiu que van subscriure la Fundació Universitària Balmes i la Fundació Universitària del Bages el 30 de gener de 2014 a la seu del Parlament de Catalunya.

De naturalesa pública i de gestió privada, desplega la seva activitat de servei públic en els àmbits de la docència, la recerca i la transferència del coneixement en els camps que li són propis i té com a missió ser un motor de coneixement.

En aplicació de la Llei d’Universitats de Catalunya 1/2003, de 19 de febrer, i de les Normes d’Organització i Funcionament (NOF) de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) el català és la llengua pròpia i d’ús normal en l’activitat docent i administrativa i és la llengua oficial, com també ho és el castellà. A més la UVic-UCC assumeix el compromís de promoure entre la comunitat universitària l’ús d’altres llengües, principalment la llengua anglesa, en el procés d’internacionalització de la institució.

A partir de l’arrelament i de la proximitat al territori, la UVic-UCC estableix vincles amb l’entorn i es compromet amb el progrés cultural, social i econòmic del país.

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya està subjecta al sistema de preinscripció universitària de la Generalitat de Catalunya i una part del seu finançament prové d’un contracte programa amb el Govern de la Generalitat de Catalunya. Està regida per la Fundació Universitària Balmes, el Patronat de la qual presideix l’alcaldessa de Vic i conformen representants del món municipal, de la Generalitat de Catalunya, de la societat civil i de la mateixa comunitat universitària. Aquest sistema de control públic i de gestió privada configura un model propi de governança eficient, àgil i responsable.

El/la candidat/a seleccionat/da, sota la dependència del Patronat, exercirà la representació de la Universitat davant de persones o entitats públiques i privades i totes aquelles funcions previstes en els articles 34 dels Estatuts i 42 de les Normes d’Organització i Funcionament de la UVic-UCC.

La singularitat del model de governança de la UVic-UCC requereix que hi hagi un treball en equip i una total coordinació i col·laboració entre els diversos òrgans de govern de la institució.

 

Requisits

 • Tenir el grau de doctor.
 • Ser catedràtic o disposar d’acreditació equivalent per una agència de qualitat nacional, estatal o internacional.
 • Nivell d’anglès excel·lent.

 

Perfil dels candidats/tes que es valorarà

 • Experiència de gestió en el àmbits propis de la Universitat (docència, recerca i transferència).
 • Capacitat relacional i de direcció de persones.
 • Experiència en relacions internacionals en l’àmbit acadèmic.
 • Capacitat de lideratge i de governança d’institucions d’educació superior o similars.
 • Capacitat demostrable en responsabilitats representatives d’institucions d’educació superior o similars.
 • Capacitat per assumir responsabilitats en la captació de recursos i oportunitats.

 

Documentació a presentar

 • Currículum vitae reduït (dues pàgines).
 • Declaració responsable de la veracitat de les dades del currículum.
 • Declaració responsable de compliment dels requisits per a ser candidat/a.
 • Resum del programa d’actuació per a 4 anys (quatre pàgines).
 • Carta de motivació, adreçada a la presidenta del Patronat, per presentar candidatura en la qual es podran incloure noms per a referències.

 

Terminis

 • Obertura de la convocatòria: 1 de setembre de 2018.
 • Recepció de candidatures i de la documentació: fins el 15 d’octubre de 2018.

 

Lliurament de documentació

 • La documentació s’ha de dirigir al president de la Comissió de selecció, en el termini previst en la convocatòria, en format digital a l’adreça: docanrec@uvic.cat
 • Es garanteix total confidencialitat dels candidats i candidates.
 • La Comissió es reserva el dret de contactar o demanar una entrevista amb els/les candidats/es i a sol·licitar una ampliació de la informació aportada, si escau. - Les condicions contractuals es poden consultar a la Direcció general de la FUB.
Català