Preu

Preu:

CFGS Matrícula Mensualitat
Animacions 3D, jocs i entorns interactius 500 € 330 €/mes
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma 500 € 310 €/mes
Màrqueting i publicitat 500 € 310 €/mes
Processos i qualitat en la indústria alimentària 500 € 300 €/mes
Pròtesis dentals 450 € 442,50 €/mes

 

Formes de pagament: el pagament de la matrícula es pot fer de les següents formes:

 • Pagament únic domiciliat: comporta un descompte de l'1% de l'import total de la matrícula.
 • Pagament per quotes mensuals: es fa el primer el moment de la matrícula i la resta repartit en 10 quotes mensuals.

L'alumne de formació dual, gaudirà d'una beca de formació o bé d'un contracte que li permetrà finançar part la matrícula.

Consulta també els Sistemes de Pagament i Descomptes aplicables.

 

Beques i Ajuts

Consulta els sistemes de pagament i descomptes aplicables als CFGS

Ajudes en el finançament

Com estudiant del Campus Professional UVic-UCC disposes de finançament especial amb l’entitat financera col·laboradora de la UVic-UCC: el BBVA. Condicions en català i castellà

 

Beques a disposició dels estudiants

Beques Generals del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports

Des del 7 d’Agost i fins el 30 de setembre de 2015, està obert el termini de sol·licitud de beques del Ministeri d’Educació Cultura i Esport.

Termini per presentar la sol·licitud: del 7 d’agost al 30 de setembre de 2015

Documentació

La sol·licitud es fa online a: https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=683

Com a norma general, per sol·licitar una beca no cal presentar cap document; això no obstant, en qualsevol moment del procediment es podrà requerir l’aportació dels documents originals justificatius de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud.

 

Informació General

1. Requisits Generals

Requisits establerts en Resolució de 30 de juliol de 2015 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE Núm. 187 del dijous 6 d’agost de 2015, Sec. III. Pàg. 70613-70649), pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades i que es detallen a continuació:

 • No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a la obtenció d’un títol del mateix o superior nivell al corresponent al dels estudis pels quals es sol·licita la beca o ajut.
 • Complir els requisits bàsics establerts en el RD 1721/2007 així com els que es fixen en el Reial Decret 595/2015, del 3 de juliol, pel que s’estableixen els llindars de renda i de patrimoni familiar i de les quanties de les beques i ajudes a l’estudi per al curs 2015-2016.
 • Estar matriculat en algun dels ensenyaments del sistema educatiu espanyol que s’enumeren en l’article 3 de la corresponent convocatòria.
 • Ser espanyol o posseir la nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. En aquest últim cas es requereix que el propi estudiant o els seus sustentadors es trobin treballant a Espanya. En el cas d’estudiants no comunitaris, s’aplicarà el que disposi la normativa sobre drets i llibertats d’estrangers a Espanya i la seva integració social. Aquests requisits s’han de complir el 31 de desembre de 2014. Als efectes del que disposa aquest apartat tenen la consideració de «familiars» el cònjuge o la parella legal així com els ascendents directes a càrrec i els descendents directes a càrrec menors de 25 anys.

 

2. Requisits Acadèmics

Els sol·licitants han:

 • Estar matriculats en curs 2015-2016 d’un ensenyament de grau superior de formació professional
 • Acreditar haver obtingut 5,50 punts a 2n curs de batxillerat, prova o curs d’accés.
 • Els estudiants de segons i posteriors cursos organitzats per mòduls hauran d’acreditar haver superat en el curs anterior, com a mínim, un número de mòduls que suposin el 85 % de les hores totals del curso en que hagin estat matriculats.

 

3. Components i imports de les beques

Es defineixen fins a quatre conceptes de beca diferents:

 

a) Quantia fixa lligada a la renda de l’estudiant (1.500 €)

 • Beneficiaris: estudiants (en règim presencial i de matrícula completa) formació professional de grau superior
 • Requisit econòmic: no superar el llindar 1 de renda i patrimoni familiar.
 • Per a l’adjudicació de la quantia lligada a la residència de l’estudiant durant el curs caldrà que el sol·licitant acrediti la necessitat de residir fora del domicilio familiar durant tot el curs escolar, per raó de la distància entre aquest i el centre docent, els mitjans de comunicació existents i els horaris lectius.
 • Per a la concessió d’aquesta quantia en els nivells no universitaris es tindrà present l’existència o no d’un centre docent adequat en la localitat on el becari resideixi, així com la disponibilitat de places, i si s’imparteixen els estudis que es volen cursar.
 • En cap cas l’import d’aquesta quantia serà superior al cost real del servei.
 • Per a l’adjudicació de la quantia lligada a la residència s’aplicarà el llindar 2 establert en l’esmentada Resolució.

 

b) Quantia fixa lligada a la residència de l’estudiant durant el curs escolar (1.500 €).

 • Beneficiaris: estudiants (en règim presencial i de matrícula completa) de batxillerat, formació professional de grau superior.
 • Cal acreditar la necessitat de residir fora del domicili familiar durant tot el curs escolar, per raó de la distància entre aquest i el centre docent, els mitjans de comunicació existents i els horaris lectius.
 • Requisit econòmic: no superar el llindar 2 de renda i patrimoni familiar.

 

c) Beca bàsica (200 €)

 • Beneficiaris: estudiants d’ensenyaments no universitaris.
 • Requisit econòmic: no superar el llindar 3 de renda i patrimoni familiar.
 • Aquesta beca és incompatible amb la quantia fixa lligada a la renda de la persona sol·licitant.

 

d) Quantia variable (l’import mínim serà de 60 €)

 • La beca pot incloure una quantia variable i diferent per als diferents sol·licitants que resulta de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i de la seva renda familiar.
 • Per a la concessió d’aquesta beca, la renda del sol·licitant no pot superar el llindar 2 de la renda familiar.

 

e) Quanties addicionals per domicili insular o a Ceuta o Melilla:

 • Els beneficiaris de beca amb domicili familiar a l’Espanya insular, o a Ceuta o Melilla, que utilitzin transport marítim o aeri per accedir al centre docent des del seu domicili, disposaran de 442 € més sobre la beca que els hagi correspost.
 • Aquesta quantitat addicional és de 623 € per als becaris amb domicili familiar a les illes de Lanzarote, Fuerteventura, Gomera, Hierro i La Palma, Menorca i les Pitiüses. Aquests complements de beca també són aplicables als alumnes matriculats en centres oficials de batxillerat a distància que resideixin en territori insular que no tinguin centre associat o col·laborador.
 • En el cas que l’estudiant hagi de desplaçar-se entre les Illes Balears o les Illes Canàries i la Península, les quantitats seran de 888 euros i 937 euros, respectivament.
 • Per a la concessió d’aquestes quantitats addicionals s’aplica el llindar 2 de renda familiar.

 

4. Requisits Econòmics

Segons els ingressos de la unitat familiar durant l’exercici fiscal de l’any 2014, s’estableixen els anomenats llindars o límits de renda. La quantitat de la beca s’estableix segons el llindar sota el qual quedi la renda familiar:

 

  llindar 1 llindar2 llindar3
familia d'1 membre 3.771 € 13.236 € 14.112 €
famílies de 2 membres 7.278 € 22.594 € 24.089 €
famílies de 3 membres 10.606 € 30.668 € 32.697 €
famílies de 4 membres 13.909 € 36.421 € 38.831 €
famílies de 5 membres 17.206 € 40.708 € 43.402 €
famílies de 6 membres 20.430 € 43.945 € 46.853 €
famílies de 7 membres 23.580 € 47.146 € 50.267 €
famílies de 8 membres 26.660 € 50.333 € 53.665 e

 

Així doncs, els sol·licitants la unitat familiar dels quals hagi obtingut ingressos inferiors al llindar 1 tenen dret a:

 • Quantia fixa associada a la renda (1.500 €)
 • Quantia fixa associada a la residència (1.500 €), si han de residir fora del domicili familiar durant el curs.
 • Quantia variable.

 

Els sol·licitants la unitat familiar dels quals hagi obtingut ingressos superiors al llindar 1 però inferiors al llindar 2 tenen dret a:

 • Beca bàsica (200 €)
 • Quantia fixa associada a la residència (1.500 €), si han de residir fora del domicili familiar durant el curs.
 • Quantia variable.

 

Els sol·licitants la unitat familiar dels quals hagi obtingut ingressos superiors al llindar 2 però inferiors al llindar 3 només tenen dret a la beca bàsica (200 €).

Encara que es reuneixin els requisits de renda, no es podrà concedir beca si se superen els llindars que, segons la convocatòria, es consideren indicatius de la possessió de patrimoni.

També es denega la beca quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els membres computables de la família tinguin un valor de facturació, en l’exercici anterior, superior als 155.500 €.

La presentació de la sol·licitud implica l’autorització a l’administració educativa per obtenir les dades necessàries per determinar la renda a efectes de beca a través d’altres administracions públiques.

 

5. Informacions addicionals als requisits econòmics

Per al càlcul de la renda familiar, a efectes de sol·licitar beca per al curs 2014-2015, la renda que es pren en compte és l’obtinguda pels membres computables de la família (veure article 15 de l’esmentada Resolució).

Cal tenir en compte que els ingressos del sustentador principal i el seu cònjuge es computen al 100%, mentre els de la resta de membres computables (germans, avis i el mateix sol·licitant) es computen al 50%. En cas d’unitats familiars independents, es compta el 100% dels ingressos del sol·licitant.

Sobre el resultat obtingut es podran practicar les següents deduccions, tenint en compte que les circumstàncies que donen dret a deducció hauran de concórrer a 31 de desembre del 2014 (veure article 16 de la Resolució):

 • El 50% dels ingressos aportats per qualsevol membre computable de la família diferent dels sustentadors principals.
 • 525 € per cada germà, inclòs el sol · licitant, que convisqui en el domicili familiar, quan es tracte de famílies nombroses de categoria general, i 800 euros en cas de categoria especial.
 • 1.811 € per cada germà o fill del sol·licitant o el mateix sol·licitant que estigui afectat de discapacitat igual o superior al 33%; si és igual o superior al 65%, la deducció serà de 2.881 euros.
 • 1.176 € per cada germà del sol·licitant o el mateix sol·licitant menor de 25 anys que cursi estudis universitaris i resideixi fora del domicili familiar, quan siguin dos o més els estudiants amb residència fora del domicili per raó d’estudis universitaris.
 • El 20% de la renda familiar quan el sol·licitant sigui orfe absolut i menor de 25 anys.

 

6. Taxes

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

 

7. Més informació

Per a més informació consulta al web de:

Català