El Centre d'Innovació i Formació en Educació (CIFE) és el resultat de les aportacions i de l'impuls de molts professors, professores i deganats de la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes.

Són trets distintius de la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes l’estreta col·laboració entre la formació universitària del professorat i el desenvolupament professional dels docents. Per això fa atenció a les demandes de participació en la formació de professionals o en la generació de projectes relacionats amb l’educació des de l’àmbit municipal, els plans d’entorn, o els plans de formació dels centres privats concertats.

Va ser, doncs, amb la intenció de desenvolupar iniciatives de col·laboració en matèria de formació i assessorament del professorat, que a partir del conveni marc de col·laboració entre el Departament d’Educació i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya es va crear el CIFE amb funcions de formació, suport, gestió de projectes educatius i de realització de projectes de transferència de coneixement.

El CIFE és un centre d’innovació educativa i formació del professorat i altres professionals de l’educació, que coordina, potencia i dóna una major coherència i projecció a la formació continuada. En definitiva, el CIFE és un espai de referència per a la formació continuada i dóna reconeixement i un cert finançament als diferents grups de treball i de formadors generats amb el desenvolupament d’iniciatives de formació.

El nostre model

Català