La incorporació a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), la mobilitat creixent dels professionals de tots els àmbits i les directrius dels organismes europeus i del nostre país pel que fa al coneixement de llengües, fan que el multilingüisme esdevingui un objectiu estratègic de les universitats.
Aquest nou marc social i educatiu que promou el coneixement de llengües entre els estudiants universitaris referma l’aposta decidida que des de sempre la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya ha fet per la formació en llengües, entenent el multilingüisme no tan sols com un principi d’entesa social i de foment del diàleg intercultural, sinó també com una eina imprescindible per millorar les possibilitats d’inserció laboral dels seus estudiants.

L’anglès als graus de la UVic-UCC
Tots els plans d’estudis de grau de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya tenen un mínim de 6 crèdits obligatoris de llengua anglesa per a usos acadèmics. A més, tots t’ofereixen la possibilitat de cursar una línia d’optativitat d’un mínim de 12 crèdits d’assignatures en llengua anglesa a la UVic-UCC o bé en una de les universitats estrangeres amb qui la UVic-UCC té conveni, perquè acabis els estudis acreditant un nivell d’anglès que millori les teves perspectives acadèmiques i professionals.

Quin nivell hauré d’acreditar?
Els estudiants dels graus en Educació Social, Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, Infermeria, Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional, Ciències Ambientals, Biotecnologia, Enginyeria Mecatrònica, Mestre d’Educació Infantil, Mestre d’Educació Primària i Disseny, hauran d’acreditar un nivell de llengua anglesa corresponent al B1 (nivell llindar) del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (tret dels estudiants del Grau en Mestre d’Educació Primària acollits a la menció de Llengua Anglesa, que hauran d’acreditar un B2, nivell avançat). El nivell B1 és la capacitat lingüística mínima que permet establir contactes socials bàsics.
Els estudiants dels graus en Administració i Direcció d’Empreses, Publicitat i Relacions Públiques, Periodisme i Comunicació Audiovisual, hauran d’acreditar el nivell B2 d’anglès per obtenir el títol. En aquests graus l’estudiant té 15 crèdits de llengua anglesa obligatoris per adquirir el nivell exigit.

Com puc acreditar el meu nivell?
Per tal d’acreditar el nivell B1, els estudiants hauran de complir algun dels requisits llistats a la normativa vigent de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. L’acreditació s’haurà de fer en qualsevol moment al llarg dels 4 anys de durada del grau.
Per la naturalesa de la titulació, el pla d’estudis del Grau en Traducció i Interpretació garanteix abastament la competència lingüística en llengua anglesa.

Com sabré quin nivell d’anglès tinc?
A l’inici del grau se’t farà una prova de nivell que et permetrà saber en quina situació et trobes respecte al nivell exigit a la teva titulació. Si el teu nivell és inferior, la UVic-UCC t’ofereix diversos recursos per millorar-lo.
Si el teu nivell és igual o superior, pots optar per continuar-te formant en anglès de cara a participar en algun programa de mobilitat; per seguir amb èxit assignatures de contingut ofertes en anglès o accedir a màsters i postgraus; i també per començar a estudiar alguna altra llengua estrangera. En aquest cas podràs reconèixer fins a 6 crèdits en cursos de llengües estrangeres cursats a l’Escola d’Idiomes de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

Amb quins recursos lingüístics puc comptar?
La UVic-UCC et proporciona els recursos necessaris per a l’aprenentatge de llengües. Els Serveis Lingüístics (SL) de la UVic-UCC donen resposta eficaç a les necessitats de la comunitat universitària pel que fa a les llengües d’ús, tant en els àmbits institucionals i docents com en els administratius.

Escola d’Idiomes
L'Escola d'idiomes posa a la teva disposició una àmplia oferta formativa de cursos de format extensiu i intensiu en anglès, francès, alemany, italià, àrab i xinès.També pots optar per cursos de llengua anglesa amb format semipresencial o bé amb suport virtual i tutoritzats en línia.Per tal de millorar el coneixement de llengües estrangeres, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya facilita l’accés als cursos de l’Escola d’Idiomes i ofereix a tots els seus estudiants ajuts de fins al 25% del cost del curs. A més, segons la normativa vigent, permet aconseguir el reconeixement acadèmic de fins a 6 crèdits per cursos de l’Escola d’Idiomes.
A l’Escola d’Idiomes podràs obtenir tot l’assessorament que necessitis sobre qualsevol aspecte de formació i certificació en llengües.

Aula d’Autoaprenentatge de llengües
La UVic-UCC posa a la teva disposició una Aula d’Autoaprenentatge de Llengües d’accés gratuït durant tot el dia, per tal que puguis formar-te en català, castellà, francès, anglès i alemany al teu ritme i amb els mitjans que prefereixis. Un assessor atendrà els dubtes que puguis tenir, tant de forma presencial com en línia. L’Aula d’Autoaprenentatge també organitza tallers de conversa.

Tutoria lingüística
A tots els centres disposaràs d’un servei de tutoria lingüística que et facilitarà els mitjans per a l’aprenentatge de llengües i t’orientarà i et donarà suport en totes les qüestions que hi facin referència.

Programa de voluntariat lingüístic (mentor) i d’intercanvis lingüístics amb estudiants internacionals
Aquests dos programes van adreçats a millorar la integració dels estudiants internacionals a la UVic-UCC i a enriquir-nos lingüísticament i culturalment gràcies a l’intercanvi.

Per a més informació:
Àrea de Gestió Acadèmica de la UVic-UCC
C. Sagrada Família, 7
Tel: 938 86 12 22

Escola d’Idiomes
Sr. Sergi Domínguez
C. Perot Rocaguinarda, 17
Tel: 938 81 55 17
idiomes@uvic.cat

El nostre model

Català