Cristina Vaqué Crusellas

A proposta del rector/a, el vicerector/a d'Ordenació Acadèmica és nomenat pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes / Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya per a dirigir, gestionar i coordinar les activitats de l'àmbit d'ordenació acadèmica.

El vicerector/a d’Ordenació Acadèmica és responsable de les activitats de les següents àrees:

 • Oficina Tècnica del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica (OTVOA), la unitat tècnica especialitzada en els processos relacionats amb l'ordenació acadèmica i la programació d'ensenyaments
 • Àrea de Gestió Acadèmica (AGA)
 • Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE) 
 • Unitat de Suport a la Docència (USD)
 • Unitat de Centres Adscrits i Vinculats.
Funcions i competències
 • Planificar i coordinar l'oferta acadèmica, tant de la UVic-UCC com interuniversitària, de graus i de màsters universitaris.
 • Planificar i coordinar les relacions amb els centres, siguin propis, federats o adscrits i amb les diferents seus de la UVic-UCC.
 • Dirigir els processos d’avaluació de la qualitat de les activitats acadèmiques de la UVic-UCC.
 • Planificar i coordinar les activitats d’organització acadèmica.
 • Proposar els criteris de distribució de crèdits docents dels plans d’estudis, així com de la modalitat d’impartició de l’ensenyament.
 • Elaborar i mantenir les normatives acadèmiques de la UVic-UCC.
 • Mantenir la informació pública pertinent sobre les activitats acadèmiques.
 • Planificar i coordinar la Gestió Acadèmica de la UVic-UCC.
 • Impulsar la innovació i la millora docent i l’aplicació del Model de Formació de la UVic-UCC.
 • Promoure la formació del professorat necessària per aplicar-la juntament amb el vicerector/a de Recerca i Professorat.
 • Impulsar la transformació digital de l’activitat docent de la UVic-UCC.
 • Contribuir a l’impuls de la internacionalització de l’activitat acadèmica de la UVic-UCC juntament amb el vicerector/a de Relacions Internacionals i Formació Contínua.
 • Exercir altres tasques específiques que li assigni el rector de la UVic-UCC.

Adjunta al vicerector/a per a Afers Acadèmics
 • Olga Pedragosa i Xuclà

Oficina Tècnica del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica

És la unitat tècnica especialitzada en els processos relacionats amb l'ordenació acadèmica i la programació d'ensenyaments. Coordina la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions oficials de grau i de màster i condueix l'elaboració dels instruments i documents derivats de tots aquests processos, a més de la informació pública sobre aquestes titulacions. Organitza i prepara la planificació acadèmica dels centres i les relacions amb l'Àrea de Gestió Acadèmica. També manté les normatives de temàtica acadèmica i s’ocupa d’allò que fa referència a l'accés dels estudiants, des de les convalidacions de CFGS fins a les proves d'accés per a més grans de 25, 40 i 45 anys. 


Membres de l'Oficina Tècnica del Vicerectorat:

 • Assumpta Casals i Suñer
 • Marta Bayot i Gol
 • Núria Codina i Viladoms
 • Berta Antoja Roura
 • Sandra Parés Armengol
 • Òrgans universitaris

Català