Mgfc. Sr. Joan Masnou

El rector dirigeix la Universitat, la representa i n'ostenta la més elevada responsabilitat de govern i de gestió. És nomenat pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes / Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya per un període de quatre anys, renovable per quatre anys més.

Són funcions del rector:

 • Exercir la representació de la UVic-UCC davant de persones o d’entitats, tant públiques com privades.
 • Proposar al Patronat de la Fundació Universitària Balmes / Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya el nomenament dels vicerectors, el secretari general, els degans i directors de centres i els directors dels instituts i els centres d'investigació.
 • Donar el parer al Patronat de la Fundació Universitària Balmes / Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya sobre el nomenament del gerent.
 • Nomenar els membres del Consell de Direcció dels centres docents.
 • Nomenar el personal acadèmic que assumeixi la direcció de serveis universitaris.
 • Convocar i presidir la Junta de Rectorat, el Consell de Direcció de la Universitat, la Junta de Coordinació de la Universitat i el Claustre de la Universitat, així com els altres òrgans col·legiats als quals assisteixi.
 • Fer complir els criteris generals establerts pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes / Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya per a la contractació del personal de la UVic-UCC.
 • Contractar el personal acadèmic i el personal dels serveis de la UVic-UCC.
 • Nomenar els professors honoraris de la Universitat a iniciativa pròpia o a proposta dels centres docents.
 • Crear les comissions delegades i els òrgans d’assessorament o de consulta que contempli la llei i els que es considerin necessaris.
 • Signar els convenis de recerca i de col·laboració acadèmica amb altres institucions.
 • Expedir títols universitaris.
 • Presentar al Patronat de la Fundació Universitària Balmes / Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya el projecte de pressupost i els plans d’inversions.
 • Presentar al Patronat de la Fundació Universitària Balmes / Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya la proposta de Normes d'Organització i Funcionament de la UVic-UCC i les seves modificacions.
 • Elevar al Patronat de la Fundació Universitària Balmes / Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya la proposta de creació, fusió o supressió de centres, departaments, instituts i centres d'investigació, serveis universitaris, i la implantació o supressió d'ensenyaments homologats.
 • Designar les persones representants de la UVic-UCC a instàncies externes a proposta del Consell de Direcció d'Universitat i d'acord amb els criteris que aquest mateix òrgan determini.
 • Altres funcions que derivin del seu càrrec i afectin el bon funcionament de la Universitat.

Òrgans universitaris

Català